ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้งบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสายหนองคาย บึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากคาด 2 กิโลเมตร

12 กุมภาพันธ์ 2522

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

21 พฤษภาคม 2522

เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนปากคาด

วิทยา (อนุบาลปากคาด) เป็นสถานที่เรียน มีจำนวนนักเรียน 71 คน

2 ธันวาคม 2522

ย้ายสถานที่การเรียนการสอน ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน บนเนื้อที่ 52 ไร่
3 งาน 55 ตารางวา

.. 2526

เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท มพช.2 รุ่นที่ 1

.. 2529

กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

.. 2546

เข้าร่วมโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปัจจุบัน

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6