วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
ภายในปี 2562  โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีศักยภาพในความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
 
ปรัชญา
สุวิชาโน  ภว¡  โหติ  "ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"