พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
พันธกิจ  (Mission)
 
1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีศักยภาพในความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลกและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูมืออาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
 
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. นักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพในความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
4. นักเรียนเป็นผู้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
5. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูมืออาชีพ
6. โรงเรียนปากคาดพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้