หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
การจัดการเรียนการสอน ได้จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจุดเน้น สพฐ. ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนด มีการพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะที่เทียบเคียงสากล (World Class Standard) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้จัดหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพความต้องการของผู้เรียน ดังนี้

1. หลักสูตรการเรียนการสอนห้องปกติ
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีจำนวน  24 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 8 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 7 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 7 ห้อง
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีจำนวน  18 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 6 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 6 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 5 ห้อง

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1   วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา
กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีและอาชีพ - ภาษา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1   วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา

2. หลักสูตรการเรียนการสอนห้องพิเศษ
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีจำนวน  5 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 2 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 2 ห้อง
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีจำนวน  4 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 2 ห้อง

3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนห้องพิเศษ ดังนี้
โครงการ  ISMP (Intensive Science & Maths Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ปีการศึกษา 2559 มีระดับชั้นละ 1 ห้อง นักเรียนห้องละ 36 คน
  การจัดการเรียนการสอน เป็นการศึกษาในระบบตามปกติ รายวิชาเพิ่มเติมเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) เรียนกับครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)  
ค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 3,000 บาท (เบิกได้)

4. การจัดหลักสูตรทวิศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา)
จัดการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ควบคู่กันไป ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่
4.1 สาขาการบัญชี  จำนวน  1  ห้อง   40  คน (ได้รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.การบัญชี)
4.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  1  ห้อง   40  คน (ได้รับวุฒิ ม.6 และปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)