ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

 

 

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

160

187

347

10

ม.2

175

187

362

10

ม.3

171

180

351

9

รวมมัธยมต้น

506

554

1,060

29

ม.4

80

169

249

8

ม.5

100

166

266

8

ม.6

83

148

231

7

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

263

483

746

23

รวมทั้งหมด

769

1,037

1,806

52

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560