หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
 
          การจัดการเรียนการสอน ได้จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจุดเน้น สพฐ. ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนด มีการพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะที่เทียบเคียงสากล (World Class Standard) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
 
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้จัดหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพความต้องการของผู้เรียน ดังนี้
 
1. หลักสูตรการเรียนการสอนห้องปกติ
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีจำนวน  30 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 10 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 10 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 10 ห้อง
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีจำนวน  22 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 7 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 7 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 8 ห้อง
 
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 แผนการเรียน ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ - ภาษาจีน
แผนการเรียนที่ 3 ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนที่ 4 สมรรถนะด้านอาชีพ

จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 แผนการเรียน ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนที่ 3 ภาษา - เทคโนโลยีและอาชีพ
 
จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 แผนการเรียน ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ - การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
แผนการเรียนที่ 3 ศิลป์ - ภาษาจีน
แผนการเรียนที่ 4 ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
 
จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 แผนการเรียน ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา
 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนห้องพิเศษ
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีจำนวน  3 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 1 ห้อง
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีจำนวน  3 ห้อง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 1 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 1 ห้อง
 
3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนห้องพิเศษ ดังนี้
โครงการ  ISMP (Intensive Science & Maths Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ปีการศึกษา 2562 มีระดับชั้นละ 1 ห้อง นักเรียนห้องละ 36 คน

การจัดการเรียนการสอน เป็นการศึกษาในระบบตามปกติ รายวิชาเพิ่มเติมเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) เรียนกับครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)  
 
ค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 3,000 บาท (เบิกได้)