คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพานี นาคเสน
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารการเงินและบุคลากร

นายเจริญ แดงเจริญ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเฉลิม นาคเสน
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน