คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเจริญ แดงเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายเฉลิม นาคเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน