โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถาม การรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

          ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

          ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

สแกน QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT

  

รหัสสถานศึกษา 1038660536
หรือลิงก์ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT