โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 10 บ้านโนนยาง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร : 042481124

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 วันที่ 21 พฤษภาคม 2522
เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนปากคาดวิทยา (อนุบาลปากคาด) โดยมีนักเรียนจำนวน 71 คน
วันที่ 2 ธันวาคม 2522 ย้ายสถานที่ทำการเรียนการสอนมายังสถานที่ปัจจุบัน บนเนื้อที่ 52 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
พ.ศ. 2526 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท มชพ.2 รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2546 เข้าร่วมโครงการ "1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 1 
23 กันยายน 2549  ได้รับการประเมินและรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ. และผ่านการประเมินรับรอง 
25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    

 

 
คำขวัญประจำโรงเรียน

“เรียนดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”

ปรัชญาการจัดการศึกษา

“สุวิชาโน ภวํโหติ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ”